บทความ

TCAS64 : กว่าจะมาเป็น TCAS64 และ ระบบการคัดเลือกเข้าอุดมศึกษาที่ผ่านมา

07 มกราคม 2021แชร์ :

TCAS64

    กว่าจะมาเป็น TCAS64 และ ระบบการคัดเลือกเข้าอุดมศึกษาที่ผ่านมา

       สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบเดิมที่เรียกว่า การสอบ Entrance ที่ใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้นนั้นมีข้อเสียอยู่  คือ นักเรียนสามารถสอบได้เพียงครั้งเดียว ทำให้แก้ตัวไม่ได้ หากสอบไม่ติด จะต้องรอสอบใหม่ปีหน้า รวมถึงทำให้เกิดปัญหาการที่เด็กไม่ตั้งใจเรียนในห้องเรียน แต่มุ่งเน้นติวเพื่อสอบเข้าอย่างเดียว

      ต่อมาจึงได้มีการพัฒนาระบบการจัดสอบและเกณฑ์ในการยื่นสอบมาเรื่อย ๆ เช่น มีการนำ GPAX หรือ ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในระดับม.ปลาย มาเป็นเกณฑ์คิดร่วมในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย มีการเพิ่มการสอบ O-NET และ A-NET (ยกเลิกแล้ว) มีการเพิ่มการสอบ 7 วิชาสามัญ (ภายหลังเปลี่ยนเป็น 9 วิชาสามัญ) จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2561 มีการนำระบบ TCAS หรือ Thai University Central Admission System มาใช้ ซึ่งเป็นระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่  ซึ่งระบบนี้มีการยื่นได้หลายรอบ ทำให้ช่วยแก้ปัญหาความเครียดของนักเรียนในการสอบเข้า อีกทั้งทำให้มีการโอกาสสอบติด มีโอกาสมีที่เรียนมากขึ้น แต่ในการยื่นแต่ละรอบ จะมีค่าสมัคร และน้อง ๆ จะต้องสอบรายวิชาต่าง ๆ ที่ใช้เป็นเกณฑ์คิดคะแนนในการยื่นแต่ละรอบ ซึ่งทำให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบหลายครั้ง โดย TCAS ในปี 2561 มี 5 รอบ คือ รอบที่ 1 ยื่นด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รอบที่ 2 รับแบบโควต้า  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชั่น และ รอบที่ 5 รับตรงแบบอิสระ ซึ่งตั้งแต่ปี 2561-2563 มีการพัฒนาระบบ TCAS เรื่อยมา โดยมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียด เกณฑ์ หรือวิชาในการสอบ การเลือกอันดับ การสละสิทธิ์ต่าง ๆ รวมถึงมีการนำการสอบกสพท.เข้ามาร่วม

            จนกระทั่งในปัจจุบันมาถึง TCAS 64 มีการเปลี่ยนแปลง คือ การลดวิชาสามัญโดยใช้ O-NET คณิตศาสตร์แทนคณิตศาสตร์ 2 และ O-NET วิทยาศาสตร์แทนวิทยาศาสตร์ทั่วไป กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีความต้องการจะสอบคัดเลือกในคณะวิชาใหม่แทนคณะเดิม จะต้องรอประกาศเปลี่ยนแปลงจากทางคณะกรรมการต่อไป ซึ่งปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยจะได้รับอิสระในการกำหนดระยะเวลาและการรับแต่ละรอบเองมากขึ้น โดยจะไม่ต้องระบุช่วงเวลาการในการรับ (วันเดือนปี) ให้ชัดเจนเหมือนปีที่แล้ว สำหรับการรับผลงานในรอบแรกจะจำกัด จำนวน 10 หน้าเหมือนเดิม โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดเป็นอย่างอื่นได้ ที่สำคัญจะสละสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นรอบที่ 3 ซึ่งรวมรอบ Admission 1 และ Admission 2 ไว้แล้วจะไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว (ถ้าไม่เอาไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์)


Recent Post

Copyright © 2017 All Rights Reserved.