บทความ

GED คืออะไร? สอบอะไรบ้าง

07 มกราคม 2021แชร์ :

GED คือ อะไร? สอบอะไรบ้าง

 

GED หรือชื่อเต็ม ๆ คือ General Educational Development คือ ระบบการสอบเทียบวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นหลักสูตรของสหรัฐอเมริกา  ซึ่งในประเทศไทย หากน้อง ๆ สอบผ่านจะสามารถใช้เทียบเท่ากับการจบวุฒิการศึกษา ม. 6 (รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ) เพื่อใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการได้  โดยข้อสอบ GED มี 4 วิชาที่น้อง ๆ ต้องสอบ คือ

 

     1. Mathematics Reasoning : ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เรียกสั้น ๆ ว่า GED Math ประกอบไป      

    ด้วยคำถามจำนวน 46 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 115 นาที หัวข้อที่ออก ได้แก่  คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรขาคณิต

    พีชคณิตพื้นฐาน และ กราฟและฟังก์ชั่น

 

      2. Science : ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เรียกสั้น ๆ ว่า GED Science  ประกอบไปด้วยคำถาม

      จำนวน 34 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 90 นาที ได้แก่  การอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  

      และการออกแบบและการอ่านผลทางวิทยาศาสตร์ รวมถึง การอ่านและแปลผลตัวเลขและกราฟที่

      เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์

 

      3. Social Studies : ข้อสอบวิชาสังคม  เรียกสั้น ๆ ว่า GED Social ประกอบไปด้วยคำถาม 30 ข้อ ใช้

      เวลาทั้งหมด 70 นาที  ได้แก่ ความเข้าใจในการอ่าน  การวิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

      การเมืองการปกครอง รวมถึงการอ่านตัวเลข กราฟ ตาราง และแผนที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมศึกษา

 

      4. Reasoning Through Language Arts (RLA) : ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ  เรียกสั้น ๆ ว่า GED RLA  มีทั้งแบบ multiple choices, drag and drop, select and area, และ drop down ข้อสอบเป็นการวัดทักษะการอ่าน ไวยากรณ์พื้นฐาน และการเขียนเรียงความแบบโต้แย้ง  ทั้งหมดใช้เวลารวม 150 นาที แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การอ่าน และ ไวยากรณ์พื้นฐาน (ประมาณ 45 ข้อ) และอีกส่วน การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay)

 

      *** แต่ละวิชาเต็ม 200 คะแนน เกณฑ์ในการสอบผ่านคือ 145 คะแนนขึ้นไป จึงจะได้วุฒิ GED

 

 

การสมัครสอบ และรอบในการสอบ :

       - สมัครสอบได้ทาง  www.ged.com

       -  รอบในการสอบมีทุกวัน จันทร์-อาทิตย์  สามารถรู้ผลสอบได้ทันที ยกเว้นวิชา Reasoning Through

       Language Arts (RLA) ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์ถึงจะรู้ผลสอบ

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

          - ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ (นับตามวัน เดือน ปีเกิด)

         - สำหรับผู้ที่อายุ 16-17 ปี บริบูรณ์ (นับตามวัน เดือน ปีเกิด) และต้องการสอบ GED จะต้องได้รับการ

            อนุญาตจากผู้ปกครอง โดยจะต้องทำเป็นหนังสือยินยอม (Consent Form) เป็นหลักฐานส่งไปยัง           GED Testing Service เพื่อขอเข้าสอบ

 

ค่าใช้จ่าย

       แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

            -  ค่าสอบวิชาละ 75 USD (ประมาณ 2,300 บาท)

            -  ค่าใบ GED Diploma and Transcript ใบละ 15 USD

 

สถานที่สอบ GED

       สถานที่สอบ GED ในประเทศไทย มีทั้งหมด 5 ที่ ได้แก่

            1. Paradigm : ชั้น 2 อาคารอัลม่าลิงค์ ชิดลม กทม.
                  2. Pearson Professional Centers : BB Building, ชั้น 10 ถนนอโศกมนตรี ซอยสุขุมวิท 21 กทม.  

            3. Movaci Technology: ถนนช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่

            4. Thabyay  4/Education : อ.แม่สอด จ.ตาก
                 5. Phuket Academic Language School :  ถนนวิจิตรสงคราม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

 

วุฒิ GED ใช้ยื่นเข้าที่ไหนได้บ้าง

            มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรนานาชาติ (ภาคอินเตอร์) เช่น   จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล ABAC รังสิต เป็นต้น


Recent Post

Copyright © 2017 All Rights Reserved.