บทความ

BMAT คือ อะไร ? ทำความรู้จักกับ BMAT

04 พฤศจิกายน 2020แชร์ :

ทำความรู้จักกับ BMAT

            BMAT หรือที่ย่อมาจาก BioMedical Admissions Test เป็นการทดสอบที่จัดโดย Cambridge Assessment เพื่อใช้ยื่นเข้าศึกษาในคณะแพทย์ศาสตร์ และทันตแพทย์ศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ โดยในการทดสอบ ข้อสอบจะแบ่งเป็น 3 sections ด้วยกัน คือ
 

1. Aptitude and Skills : ข้อสอบปรนัย 32 ข้อ (คะแนนเต็ม 9 ) ให้เวลา 60 นาที   โดยเป็นส่วนที่วัดทักษะในการแก้ปัญหาเชาว์ การคำนวณ และการอ่านเพื่อทำการวิเคราะห์หาเหตุผล จึงเป็นส่วนที่ต้องน้อง ๆ ต้องทำข้อสอบแข่งกับเวลา  และต้องวิเคราะห์ ถือเป็นส่วนที่ค่อนข้างยาก 

2. Scientific Knowledge and Applications :  ข้อสอบปรนัย 27 ข้อ (คะแนนเต็ม 9 ) ให้เวลา 30 นาที ซึ่งเป็นส่วนที่วัดความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อันได้แก่วิชา เคมี ชีวะ และ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

3. Writing Task : ข้อสอบการเขียน ซึ่งจะให้เลือกตอบเพียง 1 จาก 3 คำถาม โดยให้เวลาทำ 30 นาที (คะแนนเต็ม 5A) โดยคะแนนดังกล่าวจะแบ่งเป็นคะแนนในส่วนของตัวเลข 1-5 ซึ่งวัดจากการเขียนว่าเนื้อหาที่เขียนเป็นอย่างไร และ คะแนนที่เป็นอักษร A-E ซึ่งจะบ่งบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ทดสอบ โดยใน section นี้ตัวคำถามอาจจะเป็นคำถามทีเกี่ยวกับ เรื่องราวทั่วไป วิทยาศาสตร์ หรือ การแพทย์ เป็นต้น

 

            สำหรับ BMAT แต่ละปีจะมีการเปิดทดสอบ 2 รอบ คือ รอบเดือนสิงหาคม และ ตุลาคม โดยน้อง ๆ สามารถสมัครสอบผ่านทางศูนย์ทดสอบตัวแทน เช่น  British council, Capwise, CICM มธ.

 

สำหรับมหาลัยที่เปิดรับคะแนน BMAT

1.  คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2.  คณะแพทยศาสตร์ (รพ.รามาธิบดี) และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

6. คณะแพทย์ศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. คณะแพทย์ศาสตร์ (วชิรพยาบาล) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

8. คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

9. คณะแพทย์ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

 

   *สำหรับคณะแพทยศาสตร์ จุฬา ฯ ประกาศรับคะแนน BMAT ทั้ง 2 รอบ แต่สามารถเลือกสอบได้เพียงรอบเดียวเท่านั้นค่ะ

 

อ้างอิง :

https://www.admissionstesting.org/for-test-takers/bmat/preparing-for-bmat/section-2-preparation/


Recent Post

Copyright © 2017 All Rights Reserved.