บทความ

เส้นทาง และ Requirement การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในไทย หลังยกเลิก SAT Subject Tests

22 เมษายน 2021แชร์ :

เส้นทาง และ Requirement การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในไทย

หลังยกเลิก SAT Subject Tests

 

            หลังจากที่ College Board ได้ออกประกาศถึงการยกเลิกการสอบ SAT Subject ในสหรัฐอเมริกาแล้ว ส่วนในประเทศไทยนั้นเหลือการสอบเพียง 2 รอบ คือ 8 พฤษภาคม 2564 และ 5 มิถุนายน 2564

 

           ดังนั้น น้อง ๆ ในประเทศไทยที่ต้องใช้คะแนนนี้ก็ต้องติดตามข้อมูลจากคณะ หรือมหาวิทยาลัย และเตรียมตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 

            ซึ่งแน่นอนว่า ปกติคณะทั่วไปจะมีตัวเลือกของคะแนนการสอบให้น้อง ๆ เลือกนำมายื่นสมัครสอบนอกจาก SAT Subject อยู่แล้ว ส่วนบางคณะที่ยังไม่มีประกาศออกมา ก็ต้องรอฟังข่าวกันอย่างใกล้ชิดต่อไป

 

            วันนี้พี่ ๆ เลยมาเปิด Requirement คณะอินเตอร์ยอดฮิตให้ดูกันว่า น้อง ๆ สามารถใช้คะแนนอะไรยื่นแทน SAT Subject ได้บ้าง หากปีหน้ามีการยกเลิกแบบ 100%

        

คณะวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ จุฬา (ISE)

 

  • ผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์

 

            วิชา SAT Subject

            - SAT Subject (Math Level 2)  600

 

            คะแนนที่ใช้ยื่นแทนได้

            -CU-AAT (Maths Section)  480

            -A Level (Mathematics) B

            -IB (Mathematics) Higher level 6

 

  • ผลสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์

 

            วิชา SAT Subject

            -SAT Subject (Physics และ Chemistry)  600

 

            คะแนนที่ใช้ยื่นแทนได้

            -CU-ATS  800

            -A Level (Physics และ Chemistry) B

            -IB (Physics และ Chemistry) High Level  6

 

ที่มา : http://www.ise.eng.chula.ac.th/prospective-student/domestic-applicants/admission-criteria

 

 

คณะวิทยาศาสตร์อินเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (BSAC)

 

  • ผลสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์

 

         วิชา SAT Subject

            -SAT Subject (Math Level 2)  600

 

         คะแนนที่ใช้ยื่นแทนได้

            -CU-AAT (Maths) 450

 

  • ผลสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์

 

         วิชา SAT Subject

            -SAT Subject (Chemistry)  560

 

         คะแนนที่ใช้ยื่นแทนได้

            -CU-ATS (Chemistry) 380

 

ที่มา : https://www.cas.chula.ac.th/admission/info2021/bsac.pdf

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ อินเตอร์ จุฬาฯ

 

         วิชา SAT Subject

   -SAT Subject ใน 3 รายวิชา 1) Biology  2)  Chemistry และ 3)  Physics หรือ Math แต่ละวิชา           ≥ 700

 

         คะแนนที่ใช้ยื่นแทนได้

- GCE Level ใน 3 รายวิชา 1) Biology  2) Chemistry และ 3) Physics หรือ Mathแต่ละวิชาไม่ ≥ B

 

ที่มา http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/23_dent_lang_r1_64.pdf

 

 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

วิชา SAT Subject

-SAT Subject (Biology – M) , SAT Subject  (Chemistry) และ SAT Subject (Math Level 2            หรือ Physics)

 

คะแนนที่ใช้ยื่นแทนได้

-ผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้น ม.4 จนถึงวันที่สมัคร 3.5 ขึ้นไป และมีคะแนนรายวิชา

        1) ชีววิทยา 2) เคมี และ 3) คณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์  แต่ละวิชา 3.5  ขึ้นไป

- A Level ใน 3 รายวิชา 1) Biology  2) Chemistry และ 3) Mathematics หรือ Physics แต่ละวิชา    ต้อง

            - IB Higher level ใน 3 รายวิชา ครบทั้ง 3 ข้อ คือ

                1) Biology   6  

                 2) Chemistry หรือ Physic   6  

                  3) Mathematics-Standard Level   6 หรือ  Mathematics-Higher Level  5

 

ที่มา : https://www.rama.mahidol.ac.th/meded/th/admissions2564-1

: https://med.mahidol.ac.th/meded/th/content/ข้อมูลการรับนักศึกษา-หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (PCCMS)

 

         วิชา SAT Subject

-SAT Subject ใน 3 รายวิชา 1) Biology-M  2) Chemistry และ 3) Math Level 2 หรือ Physics แต่ละวิชาต้อง ≥ 700

 

         คะแนนที่ใช้แทนได้

- AS หรือ A Level 3 ราย วิชา : 1) Biology 2) Chemistry และ  3) Mathematics หรือ Physic              แต่ละวิชาต้อง  A

 

- IB 3 รายวิชา : 1) Biology และ 2)  Chemistry Higher level 6

                               3) Mathematics   6

 

ที่มา http://medical.pccms.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2UCL64.pdf

 

 

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิด (วิศวกรรมชีวการแพทย์)

 

วิชา SAT Subject

-SAT Subject ใน 3 รายวิชา 1) Biology-M   2) Chemistry และ  3) Mathematics Level2                  แต่ละวิชาต้อง    700

 

คะแนนที่ใช้แทนได้

-A Level ใน 3 รายวิชา :  1) Biology 2) Chemistry และ 3) Mathematics หรือ Physics                   แต่ละวิชา  A

 

-IB  ใน 3 รายวิชา : 1) Biology  2) Chemistry หรือ Physics    6

                                     3) Mathematics Standard level   6 หรือ Mathematics-Higher

                                          level    5

 

ที่มา : https://www.rama.mahidol.ac.th/meded/th/Register_2

 

 

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

วิชา SAT Subject

- SAT Subject ใน 3 รายวิชา 1) Biology  2) Chemistry และ 3) Physics หรือ Mathematics              แต่ละวิชา   650 และรวมกันไม่ต่ำกว่า 2,000 คะแนน

 

คะแนนที่ใช้แทนได้

- BMAT Section 1 และ 2 แต่ละวิชา    4.0 และ Section 3   2.5C

 

ที่มา https://www1.reg.kmitl.ac.th/TCAS/news/files/2564_1_news1_1290_2020_11_16-11-01-42_27afd.pdf?fbclid=IwAR0Sqs1r2-E-_1XwLjQ3wD2Z4VgZg6x9CCYI7kSpGopwYF2W7leI6pqCOLY

 

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ

 

วิชา SAT Subject

- SAT Subject ใน 3 รายวิชา 1) Biology   2) Chemistry และ 3) Physics หรือ Mathematics
แต่ละวิชา ≥ 650

 

คะแนนที่ใช้ยื่นแทนได้

 -IB diploma   Level 6 (สำหรับนักเรียนระบบ US และ UK)

 -AS/A Level  ใน 3 รายวิชา : 1) Biology  2) Chemistry และ 3 ) Physics หรือ Mathematics                   แต่ละวิชา  A (สำหรับนักเรียนระบบ UK)        

 

ที่มา https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php?ro=&tsearch=&tfac=07

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการเด็กดีผู้มีศักยภาพสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วิชา SAT Subject

- SAT Subject ใน 3 รายวิชา 1) Biology 2) Chemistry และ 3) Physics หรือ Mathematics              แต่ละวิชา  600 คะแนน

 

คะแนนที่ใช้ยื่นแทนได้

 -BMAT Part 1 , 2 รวมกันเฉลี่ย  4.5 และ Part 3 ไม่กำหนดขั้นต่ำ

 

ที่มา : https://registrar.kku.ac.th/apply2/files/747_1.pdf

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MIDS)

 

         วิชา SAT Subject

- SAT Subject  ใน 3 รายวิชา 1) Biology-M   2) Chemistry และ 3) Math Level 2 หรือ                    Physics แต่ละวิชาต้อง 650

 

คะแนนที่ใช้ยื่นแทนได้

-จากการที่พี่ ๆ ได้สอบถามไปยังหลักสูตรนั้น ขณะนี้ ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรจะยังคงพิจารณา           จากคะแนน SAT Subject  เหมือนเดิม ส่วนการเปลี่ยนแปลงในปีการศึกษาหน้า หลักสูตรจะแจ้งให้       ทราบอีกครั้งค่ะ

 

ที่มา: https://dt.mahidol.ac.th/th/news-20201130-2/

 

 

น้อง ๆ สามารถตรวจสอบ Requirement ของคณะที่ต้องการสอบเข้าไว้ และเตรียมวางแผนได้เนิ่น ๆ เลย และหากมีการเปลี่ยนแปลง หรืออัปเดตอะไรเพิ่มเติม พี่ ๆ จะรีบรวบรวมข้อมูลมาแจ้งอย่างเร็วที่สุดแน่นอน ^^

 

 


Recent Post

Copyright © 2017 All Rights Reserved.