บทความ

Update !!! NEW TOEIC 2021

13 มกราคม 2021แชร์ :

Update !!! NEW TOEIC 2021

            TOEIC หรือ Test of English for International Communication เป็นการทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับการสื่อสารทั่ว ๆ ไป

            การสอบ TOEIC มี 2 รูปแบบ คือ TOEIC Listening and Reading Test  (Redesigned TOEIC) และ TOEIC Speaking and Writing Tests ซึ่งอย่างหลังเป็นการสอบรูปแบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามา

 

แนวข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับ TOEIC 2021 (แบบใหม่) – Redesigned TOEIC

TOEIC คะแนนเต็ม 990 คะแนน โดยข้อสอบมี 200 ข้อ เป็นแบบเลือกคำตอบ (multiple Choices) ทั้งหมด ให้ระยะเวลาทำ 2 ชม. ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 พาร์ท ได้แก่

     Part I : Listening – 100 ข้อ รวม 495 คะแนน (ให้เวลาทำ 45 นาที)

- Photographs – 6 ข้อ จะต้องดูภาพ+ฟังเสียงคู่กัน

- Questions and responses - 25 ข้อ ซึ่งจะต้องฟังคำถาม (เสียงล้วน ๆ) และเลือกตอบข้อที่ ถูกต้องจากตัวเลือก 3 ข้อ 

- Converations - 39 ข้อ  จะมีบทสนทนา 13 บท แต่ละบทมี 3 คำถาม (ผู้พูด 2-3 คนและบางบทจะมีภาพให้ดู)

 -  Short talks - 30 ข้อ  ประกอบด้วย บทพูดคุยสั้นๆ 10 บท แต่ละบทมี 3 คำถาม (ผู้พูด 1     คน)

 

      Part II : Reading – 100 ข้อ  รวม 495 คะแนน (ให้เวลาทำ 75 นาที)

 - Incomplete Sentences - 30 ข้อ  โจทย์จะเป็นประโยคสั้น ๆให้เราเลือกเติมคำตอบใน

  ช่องว่างเพื่อให้ประโยคให้สมบูรณ์

 -Text Completion – 16 ข้อ โจทย์จะเป็น paragraph สั้นๆ มีช่องว่างไว้ 3 ข้อ เพื่อให้          

 เราเลือกเติมคำที่ถูกต้องจากชอยส์

- Reading Comprehension -54 ข้อ วัดความเข้าใจเนื้อหาและคำศัพท์และการอ่านเพื่อ    

  จับใจความโดยมีทั้งบทความเดี่ยว (29 ข้อ) บทความคู่ (10 ข้อ) และ บทความสามส่วน

  (15 ข้อ)

 

การทราบผลสอบและอายุคะแนนสอบ

 - หลังจากสอบ ผู้สอบสามารถทราบผลสอบได้ทันทีในวันถัดไปโดยเดินทางไปรับผลสอบได้เอง ณ

ศูนย์สอบ (ยกเว้นสอบวันเสาร์ จะทราบผลอีกที คือวันจันทร์)  หรือ สามารถทราบผลสอบผ่าน     

ไปรษณีย์ EMS (ศูนย์สอบจะจัดส่งผลสอบให้วันถัดไปหลังจากสอบแล้ว) ซึ่งจะได้รับผลสอบช้า

หรือเร็วขึ้นกับการดำเนินการของไปรษณีย์

- ผลสอบหรือคะแนนสอบ TOEIC มีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ทำการสอบ

 

ผลสอบ TOEIC เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง ?

 - ส่วนใหญ่ใช้ในการสมัครงาน  หากบริษัทหรือหน่วยงานที่ผู้สอบจะยื่นเข้ามีเกณฑ์ในการรับสมัคร

โดยจะต้องใช้คะแนน TOEIC ซึ่งแต่ละบริษัทหรือหน่วยงานจะมีเกณฑ์แตกต่างกันออกไป  หน่วยงาน

ราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือ บางบริษัท กำหนดเกณฑ์ผู้สมัครต้องได้คะแนน 550-600 ส่วน

สายงานธุรกิจการบิน มักกำหนดเกณฑ์ไว้ที่ 800+  

- เพื่อเพิ่มค่าตอบแทนหรือเงินเดือน (สำหรับบริษัทที่มีนโยบายการเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่มี 

คะแนนสอบ TOEIC ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้)

 

การเตรียมตัวสอบและ ค่าใช้จ่ายในการสอบ TOEIC

- เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว และ ค่าสอบ 1,800 บาท ไปสมัครสอบยังศูนย์สอบ

รอบในการสอบ TOEIC

- เปิดสอบทุกวัน วันละ 2 รอบ คือ  เช้า 09.00 น.-12.00 น. และบ่าย 13.00น.-16.00 น (ยกเว้นวัน 

อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 ***แนะนำให้สอบรอบเช้า เนื่องจากคนสอบไม่เยอะ ถ้าช่วงบ่าย แนะนำให้โทรไปจองก่อน

 

ศูนย์สอบ TOEIC

 1. กรุงเทพฯ : อาคาร BB Tower (Bangkok Business Building) ชั้น 19 ห้อง 1907 ถนนอโศก

มนตรี (ซอยสุขุมวิท 21), Tel : (02) 260 7061, (02) 259-3990

 2. เชียงใหม่ : ชั้น 3 อาคารนวรัตน์ 4/6 ถนนแก้วนวรัตน์ ซอย 3, Tel : (53) 248-208, (53) 306-600

หนังสือแนะนำสำหรับการเตรียมตัวสอบ TOEIC

 

 

 


Recent Post

Copyright © 2017 All Rights Reserved.