บทความ

CU-TEP ผ่าแนวข้อสอบ CU-TEP ที่คนจะสอบต้องรู้ !

10 มกราคม 2021แชร์ :

CU-TEP  ผ่าแนวข้อสอบ CU-TEP ที่คนจะสอบต้องรู้ !
 

         CU-TEP เป็นการทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ จัดสอบโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อสอบแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
 

         ส่วนที่ 1  Listening  :  30 ข้อ ให้ระยะเวลาทำ 30 นาที  ซึ่งเน้นการจับใจความ ประเด็นสำคัญในบท 

         สนทนาเพื่อตอบคำถาม โดยมีทั้ง

                1.  Short dialouges – บทสนทนาสั้น ๆ ระหว่างผู้พูด 2 คน

                2.  Long  dialouges – บทสนทนายาว ระหว่างผู้พูด 2 ตน

                3.  Monologue   บทพูดคนเดียว เช่น การบรรยาย อธิบาย เป็นต้น
 

          ส่วนที่ 2  Reading : 60 ข้อ ให้ระยะเวลาทำ 70 นาที แบ่งออกเป็นอีก 3 ส่วนย่อย ๆ คือ

                1. Cloze Reading - การเติมคำ โดยใช้การเดาคำศัพท์จากบริบทแวดล้อม

                2. Short passage - วัดความเข้าใจในการอ่าน มี 1 บทความ ความยาวประมาณครึ่งหน้า A4

                3. Long passage - วัดความเข้าใจในการอ่านในระดับที่สูงขึ้น มี 4 บทความม ความยาว        

                  ประมาณ 1 หน้า A4 หรืออาจมากกว่านั้นนิดหน่อย โดยเนื้อหามักเป็นแนววิทยาศาสตร์

                  เทคโนโลยี การท่องเที่ยว เป็นต้
 

          ส่วนที่ 3 Writing : 30 ข้อ ให้ระยะเวลาทำ 30 นาที

                  ข้อสอบส่วนนี้จะเป็น Error Identification เพื่อวัดความรู้ทักษะไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษ โดย

            ผู้สอบจะต้องหาและเลือกตอบข้อที่ผิด (มี choice ให้เลือก 4 ข้อ)

 

   เกณฑ์การให้คะแนน : 120 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน => คะแนนเต็มทั้งหมด 120 คะแนน

   อายุคะแนนสอบ : 2 ปี นับจากวันที่สอบ

   

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ และระยะเวลาในการรู้ผลสอบ

         -  CU-TEP ปกติ

                ค่าธรรมเนียม  900 บาท - ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ถึงจะทราบคะแนน

         -  CU-TEP E-Testing (สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์)

                ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท – รู้ผลเลยหลังสอบทันที

    ***ในกรณีที่ต้องใช้คะแนน speaking ในการยื่น จะต้องลงแบบ CU-TEP & speaking หรือ  CU-TEP(E-Testing) & speaking ซึ่งจะมีการสอบเพื่อวัดทักษะทางการพูดเพิ่มเติมขึ้นมา

 

วิธีการสมัครสอบและรอบในการสอบ CU-TEP

            สมัครออนไลน์ได้ทาง http://www.atc.chula.ac.th/ โดยสามารถดูปฏิทินการสอบได้ทางเว็บไซต์เลย ซึ่งแต่ละเดือนจะมีการจัดสอบเพียง 1-3 ครั้งเท่านั้น และในการลงสมัครสอบ แนะนำให้ลงรอบสอบก่อน


Recent Post

Copyright © 2017 All Rights Reserved.