บทความ

กสพท. กับการเตรียมตัว

08 มกราคม 2021แชร์ :

กสพท.

            กสพท. คือ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งมาจากการรวมกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ในการร่วมกันคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อใน 4 สถาบันดังกล่าว โดยปัจจุบัน กสพท. ได้เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 

 

เกณฑ์ในการคัดเลือก กสพท.

            สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือก แบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ  ความถนัดแพทย์ วิชาสามัญ และ O-NET  ซึ่งน้อง ๆ ในแต่ละส่วนจะมีเกณฑ์การพิจารณาและสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้

            1.  วิชาเฉพาะ หรือที่เรียกว่า ความถนัดแพทย์  (30%) :  แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

                        - เชาว์ปัญญา : เน้นการทดสอบทักษะวิชาทางคณิตศาสตร์ เช่น  อนุกรม ตรรกศาสตร์

                     ความสัมพันธ์ การจับคู่ เป็นต้น

                        - จริยธรรมทางการแพทย์ :  ส่วนที่ใช้ทดสอบจริยธรรมของผู้เรียน ซึ่งจะไม่มีสอนใน

                          ห้องเรียน

                        - ความคิดเชื่อมโยง : ส่วนที่ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงอย่างเป็น

                       เหตุเป็นผล ลักษณะข้อสอบจะคล้าย GAT เชื่อมโยงแต่จะมีความยากและความซับซ้อนกว่า

2. วิชาสามัญ (70%) : จัดสอบโดย สทศ. น้องๆ จะต้องสอบทั้งหมด 7 วิชา ได้แก่

          - วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) 40%

          - คณิตศาสตร์ 1 (20%)

          - ภาษาอังกฤษ (20%)

          - ภาษาไทย (10%)

          - สังคมศึกษา (10%)

เงื่อนไขเพิ่มเติม :ในแต่ละกลุ่มวิชาจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 30%  ของคะแนนเต็ม

            3.  O-NET ม.6 : สำหรับน้อง ๆ ที่จะผ่านการคัดเลือก กสพท. จะต้องสอบ O-NET โดยจะต้องได้           คะแนน O-NET ในกลุ่มสาระ 5 วิชา เฉลี่ยรวมกันไม่ต่ำกว่า 60 % (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,      อังกฤษ, ไทย และสังคมศึกษาและวัฒนธรรม) แต่จะไม่ได้นำคะแนน O-NET มาคิดร่วมในการคิด สัดส่วนน้ำหนัก   และการจัดลำดับคะแนน

 

วิธีการสมัครสอบ กสพท

  • คะแนน O-NET : น้องม.6 รร.สามัญไม่ต้องสมัคร แต่สำหรับน้องๆ มีวุฒิเทียบเท่า ม.6 ต้องสมัครเองทาง สทศ. (www.niets.or.th)
  • คะแนนวิชาเฉพาะแพทย์ : ทุกคนต้องสมัครผ่าน กสพท (www9.si.mahidol.ac.th)
  • คะแนน 9 วิชามัญ(สมัครสอบ 7 วิชาสามัญ) : สมัครผ่าน สทศ. (www.niets.or.th)

การเตรียมตัวสอบกสพท.

         จากข้อมูลและเกณฑ์ในการสอบข้างต้น พี่ขอแนะนำว่าหากน้อง ๆ คนไหนที่อยากจะสอบ กสพท. มีความฝันอยากเข้าคณะแพทย์ ทันตะ สัตวแพทย์ หรือ เภสัช แนะนำให้เตรียมตัวอ่านหนังสือแต่เนิ่น ๆ  เพราะในส่วนของ 7 วิชาสามัญนั้น จำเป็นต้องใช้ความรู้พื้นฐานในระดับม.ปลายในการต่อยอดเพื่อประยุกต์ในการทำข้อสอบ ซึ่งข้อสอบนั้นไม่ได้ออกเป็นบทๆ หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่มักประยุกต์รวมกันหลายเรื่องแต่ละรายวิชา จึงใช้วัดความสามารถของน้อง ๆ ทั้งพื้นฐานเนื้อหาความรู้ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา เพื่อใช้ในการคัดเลือก ดังนั้น ขอให้น้อง ๆ ตั้งใจเรียนและเตรียมตัวให้ดีในการสอบ เพราะการสอบมีเพียงปีละ 1 ครั้ง เท่านั้น


Recent Post

Copyright © 2017 All Rights Reserved.